اهداف

هدف کلی :


-  توسعه پژوهشهای بالینی  
   شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.
 
اهداف اختصاصی:
1- تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها
2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
3- توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی
4- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی