برنامه ها

               برنامه های واحد
 

-          برگزاری کارگاههای علمی مختلف و روش تحقیق جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی
-          آموزش کار با نرم افزارهای آماری از جمله SPSS
-          ثبت کارآزمایی‌های بالینی در سایت کارآزمایی‌های بالینی ایران (IRCT)
-          تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
-           Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
-          پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
-          تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
-           Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
-          ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
-          تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
-          ارائه پیشنهادات و راهنمائی های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
-          در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان