سرپرست واحد


سرپرست واحد توسعه


 
                              
دکتر فریده موحد
متخصص زنان و زایمان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مرکز آموزش درمانی کوثر

پست الکترونیک: fmovahed@qums.ac.ir

 شماره تماس مستقیم و داخلی:028.32236374- 284
 

 
دریافت فایل CV