مشاوران واحد

مشاوران واحدردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی


محل اشتغال

1

مشاور پروپوزال
نویسیسیمین دخت مولاوردیخانی

مهندسی بهداشت محیطکارشناسی

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی
کوثر
2
مشاور آمارزهراسادات محمدی

  آمار زیستی

کارشناسی
واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
3
مشاور جستجوی منابع الکترونیکیسیمین دخت مولاوردیخانی

مهندسی بهداشت محیط


کارشناسی

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
4
مشاور مقاله نویسی
سیمین دخت مولاوردیخانی

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی
واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
5
مشاور ساب میت مقالات و پیگیری چاپسیمین دخت مولاوردیخانی

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
6
مشاور امور کامپیوتریسیمین دخت مولاوردیخانی

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر