اعضاء هیات علمی

 
 
نام و نام خانوادگی
 
مدرک تحصیلی
 
رتبه علمی
 
 
ایمیل

CV
 
خانم دکتر فریده موحد
 
 
 
متخصص زنان و زایمان
 

دانشیار
 
fmovahed@qums.ac.ir
 
 
دریافت فایل
 
خانم دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی  

دانشیار
talatdabaghi@yahoo.com
دریافت فایل
 
خانم دکتر فاطمه لالوها

متخصص زنان و زایمان

 

دانشیار


Lalooha44@yahoo.com
دریافت فایل
 
خانم دکتر شکوه السادات ابوترابی
 
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ پریناتولوژی
استادیار
shabotorabi@qums.ac.ir


دریافت فایل
 
خانم دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی
متخصص زنان و زایمان
استادیار
ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir
دریافت فایل
 
خانم دکتر حمیده پاک نیت
 
متخصص زنان و زایمان
استادیار
Pakniat110@yahoo.com
دریافت فایل
 
خانم دکتر فاطمه سمیعی
متخصص پاتولوژی
دانشیار
fsamieerad@gmail.com
دریافت فایل
 
خانم دکتر مرضیه بیگم خضری
متخصص بیهوشی
دانشیار
mkhezri@qums.ac.ir
دریافت فایل


 
خانم دکتر ناهیدناصح
متخصص بیهوشی
استادیار
Nahid.nasseh@gmail.com
دریافت فایل

 
آقای دکتر مرتضی حبیبی
فوق تخصص نوزادان
استادیار

دریافت فایل

 
خانم دکتر خدیجه علمی زاده

متخصص زنان و زایمان

استادیار
khelmizadeh@qums.ac.ir
دریافت فایل