اعضاء شورای پژوهشی
 


معاون پژوهشی مرکز

رتبه علمی

ایمیل و شماره نماس

CV

دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مرکز آموزش درمانی کوثر

ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم و داخلی:028.32236374- 284

دریافت فایل

 

اعضای شورای پژوهشی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

ایمیل

CV

خانم دکتر فریده موحد
 
 

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

fmovahed@qums.ac.ir

دریافت فایل

خانم دکتر طلعت دباغی قلعه
 

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی

دانشیار

talatdabaghi@yahoo.com

دریافت فایل

خانم دکتر فاطمه لالوها
 
 

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

Lalooha44@yahoo.com

دریافت فایل

خانم دکتر شکوه السادات ابوترابی
 

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ پریناتولوژی

استادیار

shabotorabi@qums.ac.ir

دریافت فایل

خانم دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی
 

متخصص زنان و زایمان

استادیار

ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir

دریافت فایل

خانم دکتر حمیده پاک نیت
 

متخصص زنان و زایمان

استادیار

Pakniat110@yahoo.com

دریافت فایل

خانم دکتر خدیجه علمی زاده
 

متخصص زنان و زایمان

استادیار

khelmizadeh@qums.ac.ir

دریافت فایل

دکتر  ونوس چگینی

متخصص زنان و زایمان

استاد یار

v.chegini@qums.ac.ir

دریافت فایل