اعضاء شورای پژوهشی
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی ایمیل CV
خانم دکتر فریده موحد
 
 
متخصص زنان و زایمان دانشیار fmovahed@qums.ac.ir دریافت فایل
خانم دکتر طلعت دباغی قلعه
 
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی دانشیار talatdabaghi@yahoo.com دریافت فایل
خانم دکتر فاطمه لالوها
 
 
متخصص زنان و زایمان دانشیار Lalooha44@yahoo.com دریافت فایل
خانم دکتر شکوه السادات ابوترابی
 
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ پریناتولوژی استادیار shabotorabi@qums.ac.ir دریافت فایل
خانم دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی
 
متخصص زنان و زایمان استادیار ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir دریافت فایل
خانم دکتر حمیده پاک نیت
 
متخصص زنان و زایمان استادیار Pakniat110@yahoo.com دریافت فایل
خانم دکتر خدیجه علمی زاده
 
متخصص زنان و زایمان استادیار khelmizadeh@qums.ac.ir دریافت فایل
دکتر  ونوس چگینی متخصص زنان و زایمان استاد یار v.chegini@qums.ac.ir دریافت فایل