مقالات چاپ شده داخلی در سال 1394
 
ردیف
عنوان مقاله
نوع نشریه
عنوان نشریه -تاریخ چاپ - شماره وجلد و صفحه
نویسنده اول و مسئول
خلاصه مقاله
 
صفحه تقدیر و تشکر
 
1
مقایسه سطح سرمی هوموسیستئین و فولیک اسید در دیابت بارداری و بارداری طبیعی
علمی- پژوهشی
مجله‌علمی‌دانشگاه علوم‌پزشکی‌همدان 1394. 22 (2): 5-10
فریده موحد، عزت السادات حاجی سید جوادی
تقدیر و تشکر
2
اثربتامتازون در بارداری پره ترم تاخیری بر نارسایی تنفسی نوزاد
علمی- پژوهشی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. زمستان 1394
17 (4 ): 1-6
عزت السادات حاجی سید جوادی، فریده موحد
Pdf
Eprints
تقدیر و تشکر