طرح های تحقیقاتی سال 1394


مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید تزریقی در پیشگیری از تهوع و استفراغ حین و بعد از جراحی در زایمان سزارین  با بی حسی اسپاینال

 
استاد راهنما: دکتر حمیده پاک نیت
 
دستیار: دکتر آیناز بوستان