پایان نامه های سال 1394


"بررسی اثر ملاتونین بر میزان خونریزی بعد از زایمان ..."
استاد راهنما : دکتر حاجی سید جوادی   
نگارش : ماهور کمالی

 


"بررسی رابطه  تری گلیسیرید و HDL  ناشتای سرم در مادران باردار دیابتی با وزن نوزاد حین تولد "
 
 استاد راهنما : دکتر حاجی سید جوادی   
نگارش :فیروزه ملکی