مقالات چاپ شده داخلی در سال 1393

مقالات چاپ شده داخلی در سال 1393

ردیف
عنوان مقاله
نوع نشریه
عنوان نشریه -تاریخ چاپ - شماره وجلد و صفحه
نویسنده اول و مسئول
خلاصه مقاله
 
صفحه تقدیر و تشکر
 
1
بررسی تاثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال
علمی- پژوهشی
نوع 4
مجلهدانشکده پزشکیاصفهان 1393، 32(272): 16-24 
 
فاطمه لالوها
تقدیر و تشکر
2
پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علمی- پژوهشی
نوع 4
مجله ی توسعه ی آموزش در علوم پزشکی 1393.7( 14):59- 71
 
فاطمه سمیعی راد
تقدیر و تشکر