مقالات چاپ شده داخلی در سال 1393
مقالات چاپ شده داخلی در سال 1392
 
ردیف
عنوان مقاله
نوع نشریه
عنوان نشریه -تاریخ چاپ - شماره وجلد و صفحه
نویسنده اول و مسئول
خلاصه مقاله
 
صفحه تقدیر و تشکر
 
1
ارتباط بین شاخص توده بدنی و وزن گیری دوران بارداری مادر با زایمان زودرس
علمی- پژوهشی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1392، 17(3):  
حمیده پاک نیت، فریده موحد
2
ارزش اندازه گیری کراتین فسفوکیناز در تشخیص بارداری خارج رحمی.
علمی- پژوهشی
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392، 21(86): 97-104 
طلعت دباغی قلعه، فریده موحد، فاطمه سمیعی راد، خدیجه علمی زاده
تقدیر و تشکر
3
مقایسه تاثیر دو روش آموزشی احیای نوزادان بر آگاهی و عملکرد کارکنان بالینی شاغل در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین
علمی- پژوهشی
مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی 1392، 5 (2): 32-38
فاطمه سمیعی راد،
تقدیر و تشکر