خدمات مشاوره ای
خدمات و مشاوره‌های واحد
    مشاوره پروپوزال نویسی
    مشاوره مقاله نویسی
    مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی
    مشاوره اپیدمیولوژی و آمار و تجزیه و تحلیل آماری
    جستجو در منابع اطلاعاتی
    تایپ پروپوزال و مقاله اعضاء هیات علمی
    تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
   Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
    پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
    تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
    Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
    ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
    تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
    ارائه پیشنهادات و راهنمائی‌های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
    در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان