مشاوره الکترونیکی

برای مشاوره الکترونیکی و ارتباط با کارشناسان واحد با پست الکترونیکی  واحد توسعه تحقیقات کوثر به آدرس
kosarhospital284@gmail.com در ارتباط باشید.