تماس با ما

برقراری ارتباط :تلفن مستقیم : 32236374-028

شماره داخلی :
284

ایمیل مرکز: 
kosarhospital284@gmail.com