کارشناسان واحد

 
معرفی کارشناسان


              

 نام و نام   خانوادگی

آخرین مدرک  تحصیلی

روزهای حضور در واحد

           شرح وظایف

تلفن تماس
سیمین دخت مولاوردیخانی
مهندسی بهداشت محیط
تمام روزهای هفته
 
 

-پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 
-تنظیم مقالات جهت سابمیت

-پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد

-مدیریت پورتال واحد
 
-
ثبت  IRCT
 
  

+98 28
32236375

داخلی : 284


زهراسادات محمدی
 
 
 
 
 
 

کارشناسی آمار زیستی
 
 
 
 
 
 

شنبه، یکشنبه
 
-پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی 
 

-پیگیری انجام کلیه امور آماری مرتبط با طرحهای
پژوهشی (آنالیز آماری، ورود اطلاعات، پی گیری اطلاعات و...)
 

-ارائه مشاوره آماری به مجریان طرحهای تحقیقاتی
 
-آماده سازی و انجام امور آماری مرتبط با طرحهای پژوهشی و ارسال آن برای اساتید
 
 +98 28
32236375

داخلی : 284