مقالات چاپ شده داخلی در سال 1395
ردیف عنوان مقاله نوع نشریه عنوان نشریه -تاریخ چاپ - شماره وجلد و صفحه نویسنده اول و مسئول  
فایل  مقاله
 
صفحه تقدیر و   تشکر
1  
بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی
Scopus  
مجله‌علمی‌دانشگاه علوم‌پزشکی‌ زنجان  1396. دوره 25،شماره 108- صفحات 11-19
 
دکتر فریده موحد
 
 
PDF
Eprints
 
تقدیر و تشکر
2  
اثر افزودن ان استیل سیستئین به لتروزول در القای تخمک گذاری
در زنان نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
علمی- پژوهشی  
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
پاییز 1395. دوره 18 ،شماره 3 (پی در پی 59)
 
دکتر طلعت دباغی
 
دکتر فاطمه محبی
PDF
Eprints
 
تقدیر و تشکر
3  
مقایسه سطح تروپونین I در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و فشارخون بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال
Scopus  
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1395. دوره 26،شماره 145- صفحات 377-381
دکتر فاطمه لالوها
 
دکتر آمنه باریکانی
PDF
Eprints
 
تقدیر و تشکر
 
 
4  
مقایسه تأثیر کاتتر ترانس سرویکال، لامیناریا و ایزوسورباید مونونیترات بر آماده سازی سرویکس
Scopus  
مجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل 1394
دوره هجدهم، شماره 3، صفحه24-19
دکتر فریده موحد
 
دکتر عزت السادات حاج سید جوادی
PDF
Eprints
 
تقدیر و تشکر
5  
ارتباط سطح هموگلوبین مادری در سه ماهه ی اول بارداری با زایمان زودرس
Scopus  
مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،دوره بیست و یکم،68-60
دکتر حمیده پاک نیت
 
دکتر نسرین صوفی زاده
PDF
Eprints
تقدیر و تشکر