سال1395
صورتجلسات
عناوین صورتجلسات شورای پژوهشی

1-پایان نامه دستیاری  دکتر شجاعی  با عنوان " مقایسه اثر تران اگزامیک اسید ، میزوپروستول واکسی توسین درکاهش خونریزی بعد از سزارین در مراجعه کنندگان به بیمارستان کوثر قزوین "  به راهنمایی  دکتر پاک نیت در تاریخ 27/3/95  با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
2-پایان نامه دستیاری  دکتر عماری با عنوان  " بررسی پلی مورفیسم و سطح IL-6  ژن  (G/C) 174  سرمی آن در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک " به راهنمایی دکتر دباغ- دکتر مهدی سهمانی  در تاریخ 3/3/95 با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
3-پایان نامه دستیاری  دکتر زهرا مسگری   با عنوان" مقایسه ساکشن ارونازوفارنژیال (دهانی-بینی-حلقی) با وایپینگ دهان و بینی هنگام تولد در نوزادان ترم سالم به دنبال زایمان واژینال در بیمارستان کوثر قزوین طی سال 1395"  به راهنمایی  دکتر ابوترابی  در تاریخ  3/3/ 95با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
4-پایان نامه دستیاری  دکتر آیدا زینعلی با عنوان"  مقایسه تاثیر سه روش مصرف ژل لیدوکائین در سرویکس, تزریق داخل رحمی لیدوکائین و ترکیب دو روش بر کاهش درد حین انجام کورتاژ :کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور "  به راهنمایی  دکتر حاج سید جوادی در تاریخ  3/3/ 95با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
5-پایان نامه دستیاری  دکتر شرافتی با عنوان"  بررسی تاثیر سیکلوژست واژینال بر روی مقاومت عروق رحمی جنینی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس "  به راهنمایی  دکتر موحد  در تاریخ  29/2/ 95با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
6-پایان نامه اینترنی  سیده هدیه سلیمی ارشد با عنوان"  سطح ویتامین D بند ناف با کلسیفیکاسیون جفت در جمعیت باردار با ریسک پایین "  به راهنمایی  دکتر ابوترابی  در تاریخ  1/10/ 95با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
7-پایان نامه اینترنی  جواد خوینی با عنوان"  بررسی ارتباط بین پرهاکلامپسی و سطح خونی روی "  به راهنمایی  دکتر حاج سید جوادی در تاریخ  8/10/ 95با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد  و مورد تایید قرار گرفت.