سال1396
عناوین صورتجلسات شورای پژوهشی


1-در جلسه مورخ  تاریخ 30/1/96 پروپوزال دستیاری دکتر سانیا رحیمی با عنوان " بررسی ارتباط CRPو فریتین با دیابت بارداری در زنان باردارمراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی کوثر قزوینبه راهنمایی دکتر فاطمه لالوها و با حضور کلیه اعضای شورای پژوهشی گروه زنان( خانم ها دکتر فریده موحد، دکترطلعت دباغ، دکتر عزت السادات حاج سید جوادی، دکتر فاطمه لالوها،دکتر حمیده پاک نیت، دکتر شکوه السادات ابوترابی و دکتر خدیجه علمی زاده) داوری شد و مورد تایید قرار گرفت.

 2-در جلسه مورخ  تاریخ 30/1/96  پروپوزال دستیاری دکتر فهیمه حسنی با عنوان " بررسی اختلالات عملکرد تیرویید در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سالهای 96و97به راهنمایی دکتر فریده موحد  و با حضور کلیه اعضای شورای پژوهشی گروه زنان( خانم ها دکتر فریده موحد، دکتر طلعت دباغ، دکتر عزت السادات حاج سید جوادی، دکتر فاطمه لالوها،دکتر حمیده پاک نیت، دکتر شکوه السادات ابوترابی و دکتر خدیجه علمی زاده) داوری شد و مورد تایید قرار گرفت.

 3-در جلسه مورخ  تاریخ 30/1/96  پروپوزال دستیاری دکتر سمیه اسدیان با عنوان "بررسی  پلی مورفیسم (P/C)1306 در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی به راهنمایی دکتر طلعت دباغ و با حضور کلیه اعضای شورای پژوهشی گروه زنان( خانم ها دکتر فریده موحد، دکتر طلعت دباغ، دکتر عزت السادات حاج سید جوادی، دکتر فاطمه لالوها،دکتر حمیده پاک نیت، دکتر شکوه السادات ابوترابی و دکتر خدیجه علمی زاده) داوری شد و مورد تایید قرار گرفت.