اخبار اسلایدی
برگزاری همایش یک روزه غربالگري و کنترل فشار خون بالا و پیامدهاي آن

دریافت پوستر همایش یک روزه غربالگري و کنترل فشار خون بالا و پیامدهاي آن

سه شنبه 18 تیرماه 98 سالن شهید بابایی

پردیس دانشگاه