اخبار
نشست مشترک حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با جهاد دانشگاهی استان

نشست مشترک حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با جهاد دانشگاهی استان (مهندس گلدوزها)

در راستای تدوین سند آمایش علم و فناوری استان

دفتر معاون پژوهشی دانشگاه

8 بهمن 1397