اخبار
مهمترین مقاله محققان ایرانی از پیشرفت ها و چالش های سلامت در ایران

نیمی از محققان ایرانی، در مقاله ای که مجله معتبر بین المللی «لنست» آن را  منتشر کرده است، با بررسی وسیع وضعیت سلامت در ایران طی قرن های گذشته تا کنون، ضمن نمایش تصویر روشنی از تاثیر وقایع سیاسی اجتماعی ایران بر سلامت مردم و چگونگی دستیابی به دستاوردهای بزرگ علمی و اجتماعی در این حوزه تحت شرایط دشوار ناشی از تحولات مختلف، فهرست مهمی از چالش های پیش روی سلامت را ارائه کرده اند. این مقاله با همکاری بیش از 40 محقق  ایرانی و تعدادی  از مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، با عنوان « Iran in Transition »  (ایران در گذار) ،  28 آوریل  2019  در مجله بین المللی «لنست» منتشر شد.