اخبار
کارگاه طراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز ویژه هیات اعضای هیأت علمی دانشگاه
کارگاه طراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز ویژه هیات اعضای هیأت علمی دانشگاه مورخ 22 و 23 تیر ماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی از ساعت 8 الی 17 برگزار می گردد.