اطلاعیه
تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در شش ماهه دوم سال


 

ردیف

تاریخ جلسه

روز جلسه

محل برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده

1

22/7/98

دوشنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی

2

28/8/98

سه شنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی

3

26/9/98

سه شنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی

4

24/10/98

سه شنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی

5

29/11/98

سه شنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی

6

20/12/98

سه شنبه

دانشکده پزشکی، اتاق معاونت پژوهشی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر