سال 1394
عناوین صورتجلسات شورا پژوهشی
 
پایان نامه دستیاری  دکتر غلامی با عنوان" بررسی تاثیر دریافت مکمل روغن ماهی در پیامدهای بارداری مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی کوثر "  به راهنمایی  دکتر موحد در تاریخ  24/8/ 94با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
 
 پایان نامه دستیاری  دکترتکلو با عنوان" مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید تزریقی در پیشگیری از تهوع و استفراغ حین و بعد از جراحی در سزارین با بی حسی اسپاینال "  به راهنمایی  دکتر پاک نیت در تاریخ  28/9/ 94با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.
 
پایان نامه دستیاری  دکتر بوستان با عنوان" مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید تزریقی در پیشگیری از تهوع و استفراغ حین و بعد از جراحی در سزارین با بی حسی اسپاینال "  به راهنمایی  دکتر پاک نیت در تاریخ  28/9/ 94با حضور کلیه اعضای گروه زنان داوری شد و  مورد تایید قرار گرفت.