• ساعت : ۱۰:۱۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ 
برگزاری دومین جشنواره امیركبیر

 اتصال پايدار و تعامل سازنده ميان سه ركن اساسي چرخه توليد و مصرف علم و فناوري؛ يعني دانشگاه، صنعت و جامعه، زمينهساز رشد و شكوفائي علمي، اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد شد. اما عليرغم تلاشهاي صورتگرفته توسط نهادهاي مختلف كشور، يك كانال ارتباطي دائم و پايدار كه بتواند مجرايي مناسب براي دريافت دستاوردها، ايدهها و الگوهاي كاربردي ساحت توليد علم و انتقال آنها به صنعت بهمنظور توليد و تجاريسازي و در نهايت بهرهمندي جامعه از ارزش مادي و معنوي برآمده از اين تبادل و تعامل باشد، در كشور ايجاد نشده است.  كه به » جشنواره ملي طرحها، پاياننامهها و رسالههاي دانشجوئي كاربردي كارفرمامحور اميركبير «   همت جهاد دانشگاهي و با همكاري اتاق بازرگاني، بنياد ملي نخبگان و دانشگاهها و سازمانها، اكنون در آستانه برگزاري دومين رويداد خود در گستره كشور است، تلاش ميكند با رويكرد "اقدام عملي براي ارتباط « به قدر توان و امكان، بر خواست و نياز ديرين ،"تعامل و ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت  جامه عمل بپوشاند. »صنعت و دانشگاه   در اين رهگذر، با اتكاء به رهتوشه وزين برگزاري نخستين دوره اين جشنواره و تجربه شيرين اقدام عملي در جلب مشاركت نخبگان و اساتيد دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز توليد علم و فناوري و نيز دستگاههاي اجرائي بهرهبردار، به مدد الهي برآنيم تا هرساله اين رويداد ارزشمند و راهگشا را در سالروز شهادت ميرزا تقيخان اميركبير برگزار نموده و در بلندمدت، شاهد اولويتمحور شدن پاياننامهها و رسالهها و تقويت روزافزون پيوند حقيقي جامعه، صنعت و دانشگاه باشيم.    

برای دریاقت پوستر جشنواره امیر کبیر کلیک نمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0