• ساعت : ۱۰:۲۴:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 
مصوبه شورای پژوهشی در خصوص مشابهت یابی طرح/پایان نامه های تحقیقاتی

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه و در راستای اجرای ماده 9-3- پیگیری اجرای تبصره 9 ماده واحده قانون در کار گروه اخلاق در پژوهش مؤسسه فصل سوم در دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، ثبت طرح‌های پژوهشی، پایان نامه/ رساله‌های فاقد طبقه بندی محرمانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پس از تصویب در کار گروه اخلاق مؤسسه در سامانه معرفی شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و مشابهت یابی تمامی طرح‌های پژوهشی، پایان نامه/ رساله‌ها قبل از دفاع در سامانه«بانک اطلاعات پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور» (ارایه گزارش مشابهت یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است)؛ همچنین ارایه گواهی ثبت نهایی پایان نامه/ رساله در بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور برای فراغت از تحصیل (استفاده از امتیاز پایان‌نامه/ رساله مربوطه برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن منوط به ارایه گواهی ثبت نهایی و مشابهت یابی پایان/ رساله در دو سامانه فوق است) الزامی ‌می باشد. لذا مقرر گردید مراتب جهت اجرا به همه دانشکده‌ها، مراکز تحقیقات و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه ابلاغ گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0