دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فریده موحد

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر فریده موحد

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : fmovahed@qums.ac.ir

دکتر معصومه داداشعلیها

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر معصومه داداشعلیها

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : m.dadashaliha@qums.ac.ir

دکتر فاطمه لالوها

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر فاطمه لالوها

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : flalooha@qums.ac.ir

دکتر شکوه السادات ابوترابی

متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ پریناتولوژی

 • تحصيلات : استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر شکوه السادات ابوترابی

متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ پریناتولوژی

 • پست الکترونیکی : shabotorabi@qums.ac.ir

دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir

دکتر حمیده پاک نیت

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر حمیده پاک نیت

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : hpakniat@qums.ac.ir

دکتر خدیجه علمی زاده

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر خدیجه علمی زاده

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : khelmizadeh@qums.ac.ir

دکتر ونوس چگینی

متخصص زنان و زایمان

 • تحصيلات : استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر ونوس چگینی

متخصص زنان و زایمان

 • پست الکترونیکی : v.chegini@qums.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0