دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فریده موحد

سرپرست واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی کوثر

  • تحصيلات : عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
  • تخصص : متخصص زنان و زایمان

دکتر فریده موحد

سرپرست واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی کوثر

  • پست الکترونیکی : fmovahed@qums.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0