افیلیشن فارسی:

- واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

افیلیشن لاتین:

Clinical Research Development Unit, Kowsar Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0